• وبلاگ : واسه دل خودم مينويسم
 • يادداشت : بي تو......
 • نظرات : 0 خصوصي ، 4 عمومي
 • درب کنسرو بازکن برقی

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  .•*..*•.ســــــلام ....
  .•*..*•. .•.
  .•*..*•. .•*..*•.
  .•*..*•. .•*..*•. .•*
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*
  .•*.من آپمممممممممم.•*..*•. .•*..*•. .
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. اگه مايل بودي بيا ببين
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .
  -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.
  ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.
  ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•شادباشي مهربون
  #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.
  ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.
  ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..
  ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.
  ´´´###############..•*..*•. .•*..*•آرزومندآرزوهــــاي
  ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.قشنگت هستم
  ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.
  ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.
  ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.•
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.
  .•*..باي .•*.*.•*.*
  .•*..*•. .•*..*•.
  .•*..*•. .•*..
  .•*..*•. .
  .•*..

  فاطميه قصه گوي رنجهاست فاطميه تفسير سوز مرتضي ست

  فاطميه شعر داغ لاله است قصه ي زهراي 18 ساله ست

  فاطميه شرح ديوار و در است دفتر در مقام سخت زينب پرور است

  ايام فاطميه رابهت تسليت ميگويم..


  براي يکي از بهترين دوست دنيا:
  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
  ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
  ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
  ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  آرزويم اين است:
  نرود اشک در چشم تو هرگز
  مگر از شوق زياد
  نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز
  و به اندازه هر روز تو عاشق باشي
  عاشق آنکه تو را مي خواهد
  و به لبخند تو از خويش رها مي گردد
  و تو را دوست بدارد به هر اندازه دلت مي خواهد

  + رها 
  سلام مرسي وب شما هم قشنگه به منم سر بزنيد خداحافظ
  سلام سلام گرم به گرمي عشق ليلي مجنون پذيرا باشي
  و انرا در قلمدان طلايي قلبت جاي دهي همواره در زندگي بر قايق
  مراد سوار بوده و با روي موفقيت برسيد و ارزوهايتان برسيد ...
  هيچگاه اسير امواج خروشان مشکلات زندگي نگرديده باشيد
  و زندگي را بطور خوبي و سلامتي تمام سپري نماييييييييييييييييييييد ............
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .?
  -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.?
  ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.?
  ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. ?
  #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.?
  ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.?
  ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..?
  ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.?
  ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ?
  ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.?
  ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.?
  ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.?
  ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.?
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. ?
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.?
  .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.?
  .•*•*.*?
  بيييييا منتظرتم