سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : جمعه 92/6/8 | 11:53 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

روزهای قبل ازآنروزها

من برای تو ؛شمابودم و

تو   برای من  ؛تو

چه زجری کشیدیم که

شمای تو ؛  توشود و

توی  من ؛عزیزم ؛

           عزیزم

                 حالادیگرنه توهستی و

                          نه شماو

                          نه عزیزم؛

                         نه عزیزم؟

بگو

بگوچه صدایت کنم

بگوچه صدایت کنم که  با  جانم   جوابم دهی ؟

مرده شورکلمات راببرندکه

بودنشان اعصاب سرویس می کندو

نبودشان  ؛دهن
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات