سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : چهارشنبه 92/6/20 | 12:14 صبح | نویسنده : مرتضی اکبری

باتوهستم که می دانم رفته ای واینجایی

باتوهستم که دراین سکوت من راصدامی زنی

من ...شعرنمی گویم

                    این تویی که پارادوکسی

مثل اولین بارکه دیدمت

نمیشناختم ومی شناختمت

هیچ نگفتی وصدایم کردی

هیچ نگفتم وشنیدی

بیداربودیم وخواب میدیدیم

می خوابیدیم وپروازمی کردیم

روزها می گذشت وزمان نمی گذشت

زمان می گذردوآنروزها نمی روند

من حواسم نبود ودوستت داشتم

توحواست بود وازدواج کردی

مگرازدواج معنی جدایی می دهد؟

باتوهستم که می دانم رفته ای واینجایی

باتوهستم که دراین سکوت من را صدامیزنی

من شعرنمی گویم ؛زندگی ام راکلمه می کنم

دست خودم نیست ؛من شعرمی شوم و

                                       توپارادوکس ادبی
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات